1. Kdo může být nominován

Do ankety Top ženy Česka, v kategoriích byznys – manažerka, podnikatelka, veřejná sféra a start-up mohou být nominovány ženy, které splňují tato kritéria:

 • Jsou manažerkami nebo aktivními podnikatelkami.
 • Svou činnost vykonávají primárně v privátní či veřejné společnosti (dále jen společnosti) v České republice.
 • Působí ve funkci minimálně od 1. ledna do 1. září daného roku.
 • Nominovány mohou být občanky Česka i jiných zemí.

2. Jak vznikají nominace

Kandidátky nominuje široká veřejnost, jednotliví porotci, konzultanti poroty, případně se mohou ženy nominovat samy.

Nominace veřejnosti probíhají od 31. července 2020 do 31. srpna 2020.

Porotci a konzultanti poroty mohou nominovat kandidátky napříč jednotlivými kategoriemi. Porotci mohou nominovat kandidátky do chvíle, než jsou uzavřeny oborové žebříčky, tedy do konce června daného roku.

3. Kritéria výběru

Při hodnocení významnosti a vlivu nominované kandidátky bude přihlíženo k těmto ukazatelům:

3.1 TOP Manažerka a TOP žena Veřejné sféry

 • Vliv (váha kritéria 45%) / kategorie byznys manažerka
  Kritérium hodnotí vliv, který má žena z titulu své funkce, např. možnost ovlivňovat chod a rozvoj dané společnosti, nebo dopady rozhodnutí či spoluúčasti na rozhodnutí do oboru a navazujících oblastí, ve kterých společnost působí. Může být měřeno velikostí firmy (obratem), obecně vnímaným významem zastávané funkce, významem společnosti.
 • Výkon (váha kritéria 35%)
  Kritérium hodnotí to, jak se daří ženě získaný vliv uplatňovat v jejím byznysu/profesi. Dá se měřit např. pomocí EBITDA firmy, resp. její změny, velikosti a úspěšnosti konkrétních projektů, závažností a významem prosazených změn apod.
 • Společenský přínos (váha kritéria 20%)
  Kritérium hodnotí to, jak žena využívá získaný vliv mimo svůj byznys/profesi. A to jak z pozice společnosti, kterou reprezentuje, tak jí samotné.

3.2 TOP Podnikatelka

 • Podnikatelský příběh (váha kritéria 45%)
  Kritérium hodnotí podnikatelský příběh, který daná žena reprezentuje. Například zda byl podnik vybudován tzv. od nuly, jaký nápad na počátku stál, nebo zda šlo o nabytí formou privatizace, koupě a jak byla firma dále rozvíjená. Jakým situacím musela firma čelit během své historie, jak je řešeno řízení firmy, zapojování manažerů a případně i jak je řešeno nástupnictví do budoucnosti.
 • Výkon (váha kritéria 35%)
  Kritérium hodnotí to, jak se daří ženě získaný vliv uplatňovat v jejím byznysu/profesi. Dá se měřit např. pomocí EBITDA firmy, resp. její změny, velikosti a úspěšnosti konkrétních projektů, závažností a významem prosazených změn apod.
 • Společenský přínos (váha kritéria 20%)
  Kritérium hodnotí to, jak žena využívá získaný vliv mimo svůj byznys/profesi. A to jak z pozice společnosti, kterou reprezentuje, tak jí samotné.

4. Sestavení oborových žebříčků

4.1 Seznam oborů

Základem výběru finálového listu v kategorii byznys jsou oborové žebříčky. Kategorie byznys má 12 oborových žebříčků.

 • Strojírenský průmysl
 • Farmaceutický a biotechnologický průmysl
 • Zemědělství a potravinářský průmysl
 • Energetika a těžba nerostných surovin
 • Obchod a služby
 • Telekomunikace, IT a technologie
 • Média, marketing a komunikace
 • Finance
 • Právní služby
 • Poradenství a audit
 • Reality, development a stavební společnosti
 • Doprava a logistika

Základem výběru finálového listu TOP žen Česka 2019 v kategorii veřejná sféra jsou oborové žebříčky. Kategorie veřejná sféra má 4 oborové žebříčky.

 • Politika a veřejná správa
 • Kultura
 • Věda a vzdělávání
 • Neziskový sektor

4.2 Konzultantská skupina / oborová porota

Každý z hlavních porotců má přidělené oblasti, za které zodpovídá a pro které řídí práce na oborovém žebříčku.

Pro práce na oborovém žebříčku má hlavní porotce k dispozici poradce / konzultantskou skupinu.

Porotce nominuje své poradce takovým způsobem, aby zajistil nezávislost a nezaujatost konzultantské skupiny a současně předešel střetu zájmů nominovaných poradců v rámci daného oboru.

Výsledkem práce oborové poroty je:

 • Sestavení oborového shortlistu.
 • Nominace kandidátek vybraných z oborového shortlistu do finálového klání.
 • Nominační text oborové poroty pro vybrané kandidátky, které postoupily do finále. Porotce se svou konzultantskou skupinou v tomto bodě shrne nejdůležitější získané poznatky a zdůvodní, proč by se vybraná žena měla umístit ve finálovém seznamu TOP žen Česka v kategorii byznys a TOP žen Česka v kategorii veřejná sféra.

Poznámka: Kandidátky, které se v předchozím ročníku ankety umístily ve finálovém žebříčku TOP 25 žen v dané kategorii (byznys), automaticky postupují do finálové nominace za předpokladu, že splňují podmínky dané v bodě 1.

4.3 Postup výběru kandidátek

Hlavní porotce a jeho konzultanti mají k dispozici nominační formuláře kandidátek, poslední dostupné výsledky hospodaření, výsledky vlastního šetření a případně informace, které na vyžádání porotců zajistí dle možností Economia.

Hodnocení žen nominovaných v daném oboru probíhá podle stanovených kritérií. Každé kritérium má přidělenu váhu (viz bod 3). Porotce a jeho konzultantská skupina dále přihlížejí ke specifikám daného oboru.

Porotce a každý konzultant nezávisle na sobě hodnotí u každé ženy každé kritérium zvlášť na bodové stupnici 1 – 10, přičemž 10 je nejlepší možné hodnocení. Propočtem bodů a váhy kritéria vzniká rating, který pomáhá porotci a jeho konzultantům sestavit výsledný oborový shortlist. Takto získaný rating se rovněž stává součástí osobního listu kandidátek nominovaných do finálového klání.

4.4 Jak postupovat, jsou-li nejasnosti o zařazení kandidátky

Při výběru kandidátek mohou nastat pochybnosti, do jaké kategorie kandidátka patří (například manažerky pracující v holdinzích působících ve více oborech). V takovém případě se porota obrátí na koordinátorku projektu a ta ve spolupráci s vydavatelským domem Economia přiřadí kandidátku do konkrétní kategorie.

Pokud dojde k zařazení některé z kandidátek rovnou do více oborových žebříčků, rozhoduje o zařazení do jednoho z oborových žebříčků koordinátorka ve spolupráci s vydavatelským domem Economia.

5. Sestavení finálového žebříčku

5.1 Finálový shortlist

Výsledkem práce porotců v jednotlivých oborových žebříčcích jsou finálové shortlisty o 60 kandidátkách pro každou kategorii, byznys i pro veřejnou sféru. Z každého oboru tak porotci mohou do finálového výběru vyslat takový počet kandidátek, aby to v součtu za jednotlivé obory dalo 60 jmen.

5.2 Postup výběru kandidátek

Hlavní porota má k dispozici ke všem finalistkám jejich osobní listy se všemi informacemi, které byly zjištěny při posuzování daného oboru. Osobní listy jsou rozšířeny o nominační texty/odůvodnění porotce daného oboru a jeho konzultantské skupiny.

Každý porotce sestavuje na základě dostupných informací svůj žebříček TOP žen (v pořadí 1 – 25) z šedesátky nominovaných kandidátek. K sestavení finálního žebříčku využívá shromážděné informace a může ho konzultovat s kolegy ze své oborové poroty/konzultantské skupiny.

Porotce odevzdá svůj žebříček TOP žen do října 2020 koordinátorovi ankety.

Finálový žebříček TOP žen v každé kategorii vzniká součtem bodů ze všech žebříčků od finálových porotců. Součet provádí koordinátorka ankety. Porota výsledný žebříček stvrdí na finálovém zasedání, které se uskuteční v průběhu října 2020.

Výsledky zůstávají do slavnostního galavečera neveřejné, respektive jsou k dispozici pouze finálovým porotcům, koordinátorce ankety a v nezbytném rozsahu redakci.

5.3 Postup při rovnosti bodů či změně podmínek pro nominaci

Při rovnosti bodů je zvýhodněna kandidátka, která získala nominaci do finálové pětadvacítky od více porotců.

Při rovnosti bodů a stejném počtu nominací do finálové pětadvacítky zajistí koordinátorka dodatečné hlasování porotců (v rámci zasedání finálové poroty), kteří rozhodnou o konečném pořadí.

Stejně tak koordinátorka zajistí nové sestavení oborového či finálového žebříčku v případě, že by u některé z kandidátek v průběhu výběru došlo k takové změně, která by znemožnila její účast ve finálovém žebříčku.

6. Kategorie TOP Start-up

V kategorii TOP Start-up vybírá odborná porota ze všech nominací, které se jí od veřejnosti a odborných porotců podaří získat. V této kategorii se nominace posuzují napříč obory, ze kterých nominované start-upy pocházejí. Při hodnocení se vychází z následujících kritérií:

 • Inovativnost nápadu
 • Schopnost získat investory
 • Potenciál růstu
 • Společenský přínos

7. Síň slávy

Do síně slávy jsou uváděny ženy, které svým umístěním v uplynulých ročnících ankety prokázaly, že dlouhodobě patří k nejvýraznějším postavám tuzemského byznysu.

Nominaci do síně slávy předkládá finálové porotě vydavatelský dům Economia přičemž tato nominace není povinná.